پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  برنامه امتحانی و کلاسی


راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402 دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوتر

برنامه هفتگی نيمسال اول  سال تحصيلي 1401-1402 دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوتر

برنامه امتحانی نيمسال اول  سال تحصيلي 1401-1402 دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسی کامپيوترليست دروس ارائه شده نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401 به تفکيک ورودي :ورودي 98 کامپيوتر IT

ورودي 98 کامپيوتر نرم افزار

ورودي 98  علوم کامپيوترورودی99 مهندسی کامپيوترنرم افزار

ورودی 99 مهندسی کامپيوترهوش مصنوعی

ورودی 99 علوم کامپيوترورودی 1400  مهندسی کامپيوتر نرم افزار

ورودی 1400  مهندسی کامپيوتر هوش مصنوعی

ورودی1400   علوم کامپيوترورودی 1401 مهندسی کامپيوتر نرم افزار

ورودی 1401  مهندسی کامپيوتر هوش مصنوعی

ورودی 1401   علوم کامپيوتر

ورودي  1400  ارشد نرم افزار

 ورودی  1400 ارشد هوش مصنوعی
 
ورودی 1400 ارشد مدیریت سیستم اطلاعاتورودي  1401  ارشد نرم افزار

 ورودی  1401 ارشد هوش مصنوعی

ورودی 1401 ارشد مدیریت سیستم اطلاعات