سه شنبه 29 آبان 1397 _ 12 ربيع الأول 1440 _ 20 نوامبر 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  آیین نامه ها و فرم های آموزشی دانشکده
 
آیین نامه ها و فرم های آموزشی دانشکده  :
 


آيين نامه آﻣﻮزﺷﯽ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

آيين نامه آﻣﻮزﺷﯽ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎپيوسته ( به اﻧﻀﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮايي)


 

-         برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر – گرایش فناوری اطلاعات

-         آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته   

-         فرم پیشنهاد پروژه پایانی

-         فرم اعلام نمره پروژه پایانی

-         فرم تقاضای انتقال دانشجو بصورت مهمان

-         فرم تقاضای انتقال موقت(مهمان) در دوره تابستانی

-         فرم تقاضای تاییدیه واحدهای درسی دانشجویان مهمان

-         فرم درخواست حذف کلیه دروس

-         فرم درخواست مرخصی تحصیلی

-         فرم صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی