دوشنبه 30 دي 1398 _ 25 جمادى الأولى 1441 _ 20 ژانویه 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اخبار و اطلاعیه های آموزشی

راهنمای انتخاب واحد نيمسال اول  96-95 دانشجويان رشته مهندسي فناوري اطلاعات و کامپيوتر کارشناسي و ارشد دانشکده

1-               دانشجويان فناوري روزانه IT قبل از ورودي 93 کد گروه دروس را با  1381 ثبت خواهند نمود.

2-               دانشجويان کامپيوتر با گرايش نرم افزار کد گروه را با 1832 ثبت نمايند و کارگاه کامپيوتر با 1832 و 1833 مي باشد.

3-               ورودي هاي 93 با توجه به تغيير رشته مهندسي فناوري به رشته مهندسي کامپيوتر گرايش IT    با کد 1831 دروس انتخابي خود را ثبت نمايند. آزمايشگاهها با کد 1831 و 1832 و يا با 1833 ثبت شوند.

4-               کدهاي دروس رشته مهندسي کامپيوتر با دروس مهندسي فناوري اطلاعات متفاوت مي باشد.در صورت انتخاب نمودن دروس با ورودي 93 به کد درس انتخابي توجه شود.

5-               دروس معارف(انقلاب- انديشه اسلامي  براساس کدهاي ارائه شده توسط گروه معارف انتخاب واحدشوند.ضمنا" فقط يک درس از دروس معارف انتخاب شود در غير اينصورت حذف خواهد شد.

6-                درس تربيت بدني 1 براي ورودي هاي 95 با کدهاي گروه تربيت بدني  انتخاب شود.

7-               پروژه دانشجويان 92 مهر با کد 1381 دکترهاشم زاده   – کد 1382 دکتر فرج زاده  – کد 1384 بوير - و کد 1385 دکتر نوراني مي باشد.

8-               دانشجويان مهندسي کامپيوتر گرايش IT   آزمايشگاه فيزيک را با کد گروههاي 1831-1832 و 1833  انتخاب نمايند. و مهندسي کامپيوتر نرم افزار با کد گروههاي 1834 – 1835 و 1836 ثبت شود.

9-                درس شبکه هاي عصبي فقط براي ورودي 94 دانشجويان کارشناسي ارشد ارائه شده است.

10-          کلاس هاي حل تمرين رشته علوم کامپيوتر  هر هفته به صورت ثابت برگزار مي شود. فقط کلاس هاي رياضي 3 و 1 به صورت يک هفته در ميان تشکيل مي شود.

11-          دانشجويان درس دانش خانواده و جمعيت  را به ارزش 2 واحد مي توانند همزمان با درس گروه معارف انتخاب نمايند.

12-          دانشجويان کارشناسي علوم کامپيوتر دروس  خود را با کدهاي      1833   انتخاب نمايند و درس تربيت بدني و درس گروه معارف را با کدهاي گروه مربوطه ثبت خواهند نمود.