دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 _ 05 شعبان 1438 _ 1 مه 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  کتب تالیفی


کتب  تاليف شده توسط اساتيد و دانشجويان دانشکده:


رديف

عنوان کتاب

ناشر

تاريخ انتشار

مولف يا مترجم

1

تعامل دانشگاه و صنعت - چالش ها و رهيافتها (تاملی بر رسالت دانشگاه و مبانی صنعت شناسی با رهيافت های توسعه پايدار، کارآفرينی و توليد ناب)

انتشارات فکر نشر سبز

اسفند ماه 1393

دکتر محسن حيدريان

2

اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات با رويکرد کاربردی برای مهندسان و مدیران ICT ، دانشجويان و محققان

انتشارات سازمان مديريت صنعتی

اسفند ماه 1393

دکتر محسن
و دکتر احد فرامرز قراملکی