دوشنبه 19 آذر 1397 _ 03 ربيع الثاني 1440 _ 10 دسامبر 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  جلسات دفاعیه
جلسات دفاعيه
 
 رديف عنوان پايان نامه  نام و نام خانوادگي دانشجو  استاد راهنما  استاد مشاور  استاد داور تاريخ جلسه دفاع
26 ارائه يک الگوريتم نيمه - محلي کارا جهت تشخيص گره هاي پخش کننده اطلاعات در شبکه هاي پيچيده پريناز حلاج نوتاش دکترعسگر علی بوير دکتر اسماعيل نورانی دکتر علي رضا روحی 97/8/28
25 يک روش يادگيري با ناظر جهت تشخيص آتش با استفاده از ويژگي رنگي،مکاني و زماني

عليرضا
زاده مهدي

دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر علي رضا روحی 97/8/6
24 راهکاري مبتني بر يادگيري عميق براي تشخيص جاده ها و ساختمان ها در تصاوير هوايي هيوا ابراهيم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی دکتر مهدي هاشم زاده 97/7/29
23 ترميم حفره هاي پوششي شبکه هاي حسگر بي سيم رامين ايرانخواه دکتر محسن حيدريان دکتر سعيد پاشازاده دکتر شهرام حسين زاده 97/7/22
22 تحليل عروق خوني تصاوير شبکيه چشم به منظور افزايش دقت فرآيندهاي تشخيصي مبتني بر رتينوپاتي ديابتي مينا توحيدي دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/7/17
21 بهبود عملکرد الگوريتم خوشه بندي فازي سي - مينز با وزن دهي محلي ويژگي ها و وزن دهي خوشه ها امين گلزاري اسكويي دکتر مهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/7/7
20 بيشينه سازي تاثير انتشار در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم تشخيص جامعه   مجيد فرامرزي گروسي دکترعسگر علی بوير دکترناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 97/7/9
19 تشخيص زير ساختارهاي ناهنجار در شبکه های پيچيده با رويکرد تشخيص جوامع محمد رستي دکترعسگر علی بوير دکتر مهدي هاشم زاده دکتر حسين عباسی مهر 97/6/31
18 ارائه يک روش بهبود يافته پيش بينی تقاضا در زنجيره تأمين مبتنی بر ترکيب اطلاعات سيستم سارا سليماني قيداري دکتر محسن حيدريان دکتر اسماعيل نورانی دکتر حسين عباسی مهر 97/7/8
17 ارائه روشي براي يادگيري مجموعه داده هاي نامتوازن براساس بيش نمونه برداري مبتني بر حاشيه پريا سلطان زاده دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر علی رضا روحی 97/7/1
16 ارائه يک روش تغيير اندازه تصوير آگاه بر محتوا  و حساس به سايه بهاره عاشقی دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر حسين عباسی مهر 97/7/1
15 بهبود عمل‌کرد سيستم تشخيص هويت بر اساس بيومتريک بند انگشت با استفاده از ترکيب مناسبي از ويژگي هاي تصويري عطيه پيروي دکتر مهدي هاشم زاده دکتر ناصر فرج زاده دکتر اسماعيل نورانی 19/3/97
14 تشخيص انجمن‌ در شبکه‌هاي اجتماعی با استفاده از اطلاعات محلی افسانه محرم زاده دکترعسگر علی بوير دکترمهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 14/12/96
13 ارائه روشي جهت تشخيص انجمن‌هاي مجزا براساس گره‌هاي مهم در شبکه‌هاي پيچيده سونا طاهري دکترعسگر علی بوير دکترمهدي هاشم زاده دکتر اسماعيل نورانی 14/12/96
12 بهبود راندمان سيستم هاي توصيه گر فروش کالا با استفاده از تشخيص و تحليل مکان و زمان فاطمه جانپورمقدم دکترمهدي هاشم زاده دکترناصر فرج زاده دکترعسگر علي بوير 29/11/96
11 پيدا کردن گره هاي با نفوذ در شبکه هاي پيچيده با استفاده از اطلاعات ساختاري گراف  نادر خيرالهي دکتر محسن حيدريان دکترعسگر علی بوير دکتر اسماعيل نورانی 26/9/96
10 تشخيص گره‌هاي بانفوذ در شبکه‌هاي پيچيده براساس خصوصيت توپولوژيکي نگين صمدي دکترعسگر علی بوير جعفر رزم آرا دکتر اسماعيل نورانی 26/7/96
9 بازشناسايي فعاليت هاي فيزيکي انسان با استفاده از بينايي ماشين فراز ناطقي راد دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
دکتر اسماعيل نورانی 26/7/96
8 ارائه يک رويکرد چندعاملي براي شناسايي قصد کاربر از پرس و جو در وب بهاره يساري دکتر
مهدی هاشم زاده
دکتر ناصر فرج زاده دکترعسگر علی بوير 20/9/96
7 ارائه يک روش آناليز کلان داده با بهبود تخصيص نگاشت- کاهش با استفاده از روش هاي فرااکتشافي در محيط ابر فاطمه دشتباني دکترعسگر علی بوير دکتر ناصر فرج زاده دکتر محسن حيدريان 16/12/95
6 يک روش بهبود يافته تشخيص اشيا براساس بردار پشتيبان خطي و نمونه ها صحرا اکبري دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
دکترعسگر علی بوير 24/11/95
5 ارايه روش جديد تشخيص بافت در تصاوير هوايي مهسا قلعه دکتر ناصر فرج زاده دکترعسگر علی بوير دکتر
مهدی هاشم زاده
25/11/95
4 الگوريتم کلاس بندي بيزين بهينه شده براساس الگوريتم کلوني زنبور عسل مصنوعي ام گلثوم داداشي شاهگلي دکترعسگر علی بوير دکتر
مهدی هاشم زاده
دکتر ناصر فرج زاده 9/12/94
3 يک روش جديد ارزيابي کيفيت تصوير مبتني بر مدل هاي عيني پگاه معتمد وزيري دکتر محسن حيدريان دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
29/6/94
2 يک رويکر کارآمد برای قطعه بندی معنايی تصاوير  عطاء اله دلخون حسيني دکتر محسن حيدريان دکتر ناصر فرج زاده دکتر
مهدی هاشم زاده
29/6/94
1 استخراج ويژگی های مناسب برای رديابی اشياء متحرک با دوربين متحرک عزيز کرميانی دکتر عسگر علي بوير دکتر ناصر فرج زاده دکتر ناصر فرج زاده 93/12