دوشنبه 27 آذر 1396 _ 30 ربيع الأول 1439 _ 18 دسامبر 2017
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اعضای هیئت علمی دانشکده

دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپيوتر دارای پنج استاديار و يک دانشجوی دکتری مامور به تحصيل می باشد. همچنين به تعداد سه دانشجوی دکتری نيز به صورت بورسيه به استخدام دانشکده درآمده و با دانشکده همکاری دارند.

 

نام  نام خانوادگي

رشته /گرايش

مرتبه علمی

دانشگاه محل تحصيل

رزومه

Email

دکتر مهدی هاشم زاده

علوم کامپيوتر-هوش مصنوعی

استاديار

Zhejiang University China

http://cv.azaruniv.ac.ir/hashemzadeh

hashemzadeh@azaruniv.edu

دکتر ناصر فرج زاده

علوم کامپيوتر-هوش مصنوعی

استاديار

Zhejiang University China

http://cv.azaruniv.ac.ir/nfarajzadeh

n.farajzadeh@azaruniv.edu

دکتر عسگر علی بوير

سيستم های توزيعی

استاديار

دانشگاه تکنولوژی مالزی

 http://cv.azaruniv.ac.ir/bouyer

 a.bouyer@azaruniv.edu

دکتر محسن حيدريان

سيستم هاي کامپيوتري

استاديار

دانشگاه تبريز

http://cv.azaruniv.ac.ir/heydarian

m.heidarian@azaruniv.edu

دکتر اسماعيل نورانی
 
نرم افزار استاديار دانشگاه شيراز http://cv.azaruniv.edu/nourani/fa ac.nourani@azaruniv.ac.ir
Esmaeil.Nourani@gmail.com

دکتر محمد خودي زاده

نرم افزار

مربی

دانشگاه اصفهان

http://cv.azaruniv.ac.ir/khodizadeh

m.khodizadeh@azaruniv.edu

عليرضا روحی

نرم افزار

بورسيه

دانشگاه اصفهان

--

--

جليل قويدل

هوش مصنوعی

بورسيه

دانشگاه شاهرود

--

--

حسين عباسی مهر

مهندسی فناوری اطلاعات 

استاديار

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی

http://cv.azaruniv.edu/abbasimehr/fa

abbasimehr@azaruniv.ac.ir